Τι είναι Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ);

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που σχεδιάστηκε, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα περίχωρά τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις βασικές αρχές της ενοποίησης, τη συμμετοχικής διαδικασίας και της αξιολόγησης.

Το ΣΒΑΚ βασίζεται σε μία ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγισης, αποτελεί Στρατηγικό Σχεδιασμό, που τείνει να εξασφαλίσει την συνοχή ανάμεσα στις πολιτικές περιβάλλοντος, κινητικότητας και οικονομικής ανάπτυξης υποστηρίζοντας τους κανόνες της βιωσιμότητας. Κρίσιμος παράγοντας αποτελεί η ενοποίηση μεταξύ πολιτικών χρήσεων γης και του συγκοινωνιακού σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός τέτοιου Σχεδίου προσδιορίζονται επίσης και οι εξής βασικές παράμετροι που θα συντελέσουν στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος αστικών μεταφορών για κάθε περιοχή παρέμβασης: τοπική κουλτούρα (πρότυπα, αξίες, παραδόσεις), - νόμοι και κανονισμοί, - κανόνες διακυβέρνησης και - οι πόροι που θα διατεθούν.

Σύμφωνα και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, το ΣΒΑΚ διαφέρει από την παραδοσιακή προσέγγιση των έως τώρα μελετών συγκοινωνιακού σχεδιασμού ή/και διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης.

Συγκεκριμένα:

Α) Επικεντρώνεται και στοχεύει στον άνθρωπο και όχι στην μηχανοκίνητη κυκλοφορία.

Β) Ο βασικός του στόχος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και ποιότητας ζωής αντί της βελτίωσης της κυκλοφοριακής ικανότητας του οδικού δικτύου και της ταχύτητας των οχημάτων.

Γ) Συνιστά και δομείται με βάση μακροχρόνιο σχεδιασμό και όραμα σε αντίθεση με βραχυ- μεσοπρόθεσμες προσεγγίσεις.

Δ) Δίνει έμφαση σε λύσεις που προάγουν τον συνδυασμό υποδομών, αγορών, λειτουργιών με βάση λειτουργικά κριτήρια και όχι μόνο σε ένα από αυτά.

Ε) Συνιστά και δομείται με βάση την συνεχή αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων παρεμβάσεων μέσω της διαμόρφωσης βέλτιστων πρακτικών (διαδικασία μάθησης και βελτίωσης).

ΣΤ) Βασίζεται στη συμμετοχική διαδικασία όλων των εμπλεκομένων φορέων καθώς και άλλων άμεσα ενδιαφερομένων οργανισμών και όχι μόνο στη συμμετοχή του εκάστοτε ΟΤΑ, Υπηρεσίας και γενικότερα αναθέτουσας αρχής.

Βασικά χαρακτηριστικά ενός ΣΒΑΚ

Η πολιτική βιώσιμης αστικής κινητικότητας που καλείται κάθε περιοχή να επιλέξει, διαφέρει και διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά της αλλά και τις προκλήσεις που δέχεται αναφορικά με τα προβλήματα κινητικότητας/προσβασιμότητας που παρουσιάζει το σύστημα μεταφορών της σε άμεση σχέση με το πολεοδομικό ή/και χωροταξικό σχεδιασμό (σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο).

Δηλαδή, το ΣΒΑΚ επιδιώκει να δημιουργήσει ένα βιώσιμο σύστημα αστικών μεταφορών, με μακροπρόθεσμο όραμα και συγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης, για την επίτευξη, τουλάχιστον, των ακόλουθων στόχων:

Α) Εξασφάλιση της προσβασιμότητας που παρέχεται από το δίκτυο μεταφορών σε όλους, ειδικά των ανθρώπων με αναπηρίες.

Β) Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας.

Γ) Μείωση της ρύπανσης του αέρα και της ηχορύπανσης, των εκπομπών του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας.

Δ) Αύξηση της αποδοτικότητας και του λόγου κόστους- αποτελεσματικότητας των μεταφορών, ανθρώπων και εμπορευμάτων.

Ε) Συμβολή στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και του αστικού σχεδιασμού.


ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ
 • Σας ενημερώνουμε ότι εξ αιτίας των συνεχιζόμενων περιοριστικών μέτρων λόγω κορωνοϊού, αναβάλλεται η προγραμματισμένη για τις 20/3/2020 2η Δημόσια Διαβούλευση.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Στα πλαίσια ανάπτυξης και υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ηλιούπολης, καλείστε στη 2η Δημόσια Διαβούλευση με θέμα:

  ''Ενημέρωση για το ΣΒΑΚ Ηλιούπολης: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και διαμόρφωση προκαταρκτικών σεναρίων ΣΒΑΚ''

  η οποία θα πραματοποιηθεί στις 20/03/2020, ώρα 18:30 μ.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης.

  Δείτε εδώ το αντίστοιχο ενημερωτικό φυλλάδιο.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
 • Στο πλαίσιο της εκπόνησης μελέτης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι της Ηλιούπολης, να συμπληρώσουν το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο.

  Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εδώ.

  Επιπλέον, παρακαλούμε ειδικά τους γονείς που κατοικούν στο Δήμο μας και τα παιδία τους φοιτούν στα σχολεία του, να συμπληρώσουν και το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

  Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εδώ.

  Επίσης, στα πλαίσια της μελέτης υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ/ΑΜΚ. Μπορείτε να το συμπληρώσετε εδώ.

  Τέλος οι φόρεις του Δήμου μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο.

  Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εδώ.

ΚΕΡΔΙΖΩ
 • Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ, συνοψίζονται στα εξής:

  Α) Βελτίωση της ποιότητας ζωής - Βελτίωση υγείας και περιβάλλοντος

  Β) Βελτίωση της κινητικότητας και της προσβασιμότητας (μέσω πολυτροπικών λύσεων μεταφορών)

  Γ) Βελτίωση της εικόνας της πόλης - περιοχής παρέμβασης

  Δ) Εξοικονόμηση κόστους και προσέλκυση επιχειρήσεων

  Ε) Ορθή χρήση περιορισμένων πόρων (ισορροπημένο μίγμα μέτρων διαχείρισης κινητικότητας με χαμηλό κόστος).

  ΣΤ) Συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών, προκειμένου το Σχέδιο να αποκτήσει υψηλού επιπέδου ''δημόσια αποδοχή και νομιμοποίηση''.

  Ζ) Ποιοτικότερες και πληρέστερες μελέτες - Αποτελεσματική εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων - που πηγάζουν από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο

  Η) Αυξημένη συνέργεια και συμπληρωματικότητα

  Θ) Στροφή προς μια νέα πολιτική αστικής κινητικότητας

  Ι) Δημιουργία Κοινού Οράματος πλήρως συμφωνημένο από όλους (θεσμικά όργανα, πολίτες, εμπλεκόμενους φορείς) για την απρόσκοπτη υλοποίησή του.

1η Διαβούλευση

Γενικά
Η 1η Διαβούλευση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και αφορά στην καταγραφή των απόψεων των συμμετεχόντων φορέων και πολιτών σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες κινητικότητας στο Δήμο Ηλιούπολης. Αυτή πραγματοποιήθηκε στις 18/09/2019, ώρα 18:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δήμου Ηλιούπολης.

Δείτε εδώ τη πρόσκληση για την 1η Διαβούλευση.

Δείτε εδώ το αντίστοιχο ενημερωτικό φυλλάδιο.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της 1ης Διαβούλευσης.

Σύνοψη Διαβούλευσης
Την 1η Δημόσια Διαβούλευση του Δήμου Ηλιούπολης, προλόγισε ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου, κ.Ιωάννης Γουρλής, ο οποίος μίλησε περί της μελέτης ΣΒΑΚ και τις βασικές αρχές που το διέπουν όπως είναι ο Στρατηγικός (επιχειρησιακός) Σχεδιασμός που θα αναπτυχθεί για την πόλη με κριτήρια οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας. Τόνισε ιδιαίτερα την αναγκαιότητα της συμμετοχικής διαδικασίας στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης, προκειμένου το Σχέδιο να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας/προσβασιμότητας των πολιτών τόσο για το σήμερα όσο κυρίως για το μέλλον.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ.Κωνσταντίνος Σεφτελής και τόνισε με τη σειρά του την αναγκαιότητα της μελέτης λόγω του σημαντικού εύρους θεμάτων που καλύπτει.

Επίσης μίλησε ο επιβλέπων της μελέτης κ.Φώτης Τζανέτος, ο οποίος τόνισε το ρόλο της Ηλιούπολης στην κυκλοφοριακή λειτουργία της ευρύτερης περιοχής, φιλοξενώντας εντός των διοικητικών ορίων της, βασικούς πόλους υπερτοπικής σημασίας όπως ενδεικτικά ανέφερε το Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ηλιούπολης, οι οποίοι καθημερινά έλκουν και παράγουν αντίστοιχα μετακινήσεις με εκτεταμένες ανάγκες για εύκολη προσβασιμότητα, προσπελασιμότητα και συνθήκες στάθμευσης.

Έπειτα, τον λόγο πήρε, ο ειδικός Σύμβουλος της μελέτης ΣΒΑΚ, κ.Θάνος Βλαστός, καθηγητής πολεοδομίας και συγκοινωνιακού σχεδιασμού στο ΕΜΠ, ο οποίος μίλησε κυρίως για την βασική έννοια του ΣΒΑΚ ως μελέτη και ως πρακτική σχεδιασμού που έχει ως κεντρικό στοιχείο της: τον άνθρωπο και ειδικότερα την σχέση του ανθρώπου με το δημόσιο χώρο και τον επαναπροσδιορισμό αυτής. Στο ίδιο πλαίσιο παρουσίασης για την κατανόηση της μελέτης ΣΒΑΚ, κινήθηκε και ο δεύτερος ομιλητής εκ μέρους του Αναδόχου, κ.Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Μέλος/Ερευνητής της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ, όπου παρουσίασε ενδελεχώς την μεθοδολογική διαδικασία ανάπτυξης ενός ΣΒΑΚ ή/και αλλιώς τον Κύκλο του ΣΒΑΚ.

Τέλος, πήρε τον λόγο ο Υπεύθυνος της Μελέτης, κ.Ιωάννης Μάρης, ο οποίος περιέγραψε αναλυτικά το πλαίσιο των μελετητικών εργασιών, απογραφών και ερευνών που έχουν γίνει και γίνονται στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης, προκειμένου να αποτυπωθεί με σαφήνεια η υφιστάμενη κατάσταση κινητικότητας στο Δήμο.

Δείτε εδώ την παρουσίαση του Υπεύθυνου της Μελέτης, κ.Ιωάννης Μάρης.

Συμμετοχή κοινού

Οι παρευρισκόμενοι καλέστηκαν να τοποθετηθούν, με τους φορείς και τους πολίτες να παραθέτουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους. Ενδεικτικά προβλήματα,μεταξύ άλλων, που επισημάνθηκαν είναι τα εξής:

 • - Ο τεράστιος όγκος διαμπερών μετακινήσεων λόγου του άξονα Λ.Αλίμου - Κατεχάκη που εξυπηρετεί ο Δήμος και τα προβλήματα που προκαλεί.
 • - Η μη ορθή λειτουργεία της Δημοτική συγκοινωνίας.
 • - Η έλλειψη πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων.
 • - Προβλήματα προσβασιμότητας και οδικής ασφάλειας κατά την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών από τα σχολέια.
 • - Η αδυναμία σύνδεσης των περιοχών του Δήμου με τους σταθμούς ΜΕΤΡΟ που βρίσκονται στα όρια του.
Ενώ ως χαρακτηριστική φράση που για την υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου καταγράφηκε η εξής : ''..η Ηλιούπολη είναι μία πόλη μη φιλική σε όσους δεν έχουν Ι.Χ.''.

Από τους φορείς που συμμετείχαν στην Διαβούλευση, μπορείτε να διαβάσετε την επίσημη δήλωση του φορέα Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης εδώ.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, η 1η Δημόσια Διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης του ΣΒΑΚ του Δήμου Ηλιούπολης, παρά τη μικρή προσέλευση τόσο από πολίτες όσο και από ενδιαφερόμενους φορείς, κατάφερε να αποτελέσει πρόδρομος σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται από το Δήμο (σε συνεργασία με τον Ανάδοχο) παρουσιάζοντας τα σημαντικά οφέλη - πλεονεκτήματα της παρούσας μελέτης που δεν αποτελεί Γενική Κυκλοφοριακή Μελέτη σύμφωνα με το παραδοσιακό σχεδιασμό, αλλά Σχέδιο Δράσης με έμφαση στον άνθρωπο. Ειδικότερα, μεταξύ των βασικών δραστηριοτήτων του Σχεδίου αυτού, είναι ότι θα υποδείξει τις μελέτες/έργα, τις ενέργειες/συνεργασίες στον τομέα της κινητικότητας και των μεταφορών που θα αναπτύξει ο Δήμος τα επόμενα χρόνια (ορίζοντας 15ετίας).


2η Διαβούλευση

Η 2η Διαβούλευση θα στηριχθεί στην παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων για την διαχείριση της βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο Ηλιούπολης. Σκοπός τους είναι να βελτιωθεί το παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης πεζών, ποδηλατιστών και ΑΜΕΑ καθώς επίσης και η λειτουργία των ΜΜΜ. Στα σενάρια θα περιλαμβάνονται οι τάσεις και οι προοπτικές περιβαλλοντικής και αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής, οι προτάσεις, που θα βασίζονται στη προώθηση των μέσων ήπιας κυκλοφορίας και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, οι οποίες θα έχουν ορίζοντα 5,10 και 20 έτη, μέσα από το πρίσμα της εμπορικής και τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.

Επίσης, απαραίτητη είναι η ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει καταγραφή των απόψεων/προτάσεων/αντιρρήσεων των συμμετεχόντων φορέων και πολιτών σχετικά με την ανάλυση και τις παρεμβάσεις/μέτρα των Προκαταρκτικών Σεναρίων.


3η Διαβούλευση

Στην 3η Διαβούλευση, η 1η Έκδοση ΣΒΑΚ θα παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό και στους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο πάντα την ευρεία ευαισθητοποίηση και ενημέρωσή του προκειμένου να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Οι όροι και οι κανόνες της διαβούλευσης θα είναι ίδιοι με την προηγούμενη, ενώ θα καταγράφονται όλες οι απόψεις που θα εκφρασθούν κατά την διάρκειά της.


ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

«Σε τι πόλη θέλουμε να ζούμε;»

«Με ποιο τρόπο θα διαφέρει η πόλη στην οποία ζούμε από τις υπόλοιπες;»