Τι είναι Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ);

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που σχεδιάστηκε, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα περίχωρά τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις βασικές αρχές της ενοποίησης, τη συμμετοχικής διαδικασίας και της αξιολόγησης.

Το ΣΒΑΚ βασίζεται σε μία ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγισης, αποτελεί Στρατηγικό Σχεδιασμό, που τείνει να εξασφαλίσει την συνοχή ανάμεσα στις πολιτικές περιβάλλοντος, κινητικότητας και οικονομικής ανάπτυξης υποστηρίζοντας τους κανόνες της βιωσιμότητας. Κρίσιμος παράγοντας αποτελεί η ενοποίηση μεταξύ πολιτικών χρήσεων γης και του συγκοινωνιακού σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός τέτοιου Σχεδίου προσδιορίζονται επίσης και οι εξής βασικές παράμετροι που θα συντελέσουν στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος αστικών μεταφορών για κάθε περιοχή παρέμβασης: τοπική κουλτούρα (πρότυπα, αξίες, παραδόσεις), - νόμοι και κανονισμοί, - κανόνες διακυβέρνησης και - οι πόροι που θα διατεθούν.

Σύμφωνα και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, το ΣΒΑΚ διαφέρει από την παραδοσιακή προσέγγιση των έως τώρα μελετών συγκοινωνιακού σχεδιασμού ή/και διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης.

Συγκεκριμένα:

Α) Επικεντρώνεται και στοχεύει στον άνθρωπο και όχι στην μηχανοκίνητη κυκλοφορία.

Β) Ο βασικός του στόχος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και ποιότητας ζωής αντί της βελτίωσης της κυκλοφοριακής ικανότητας του οδικού δικτύου και της ταχύτητας των οχημάτων.

Γ) Συνιστά και δομείται με βάση μακροχρόνιο σχεδιασμό και όραμα σε αντίθεση με βραχυ- μεσοπρόθεσμες προσεγγίσεις.

Δ) Δίνει έμφαση σε λύσεις που προάγουν τον συνδυασμό υποδομών, αγορών, λειτουργιών με βάση λειτουργικά κριτήρια και όχι μόνο σε ένα από αυτά.

Ε) Συνιστά και δομείται με βάση την συνεχή αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων παρεμβάσεων μέσω της διαμόρφωσης βέλτιστων πρακτικών (διαδικασία μάθησης και βελτίωσης).

ΣΤ) Βασίζεται στη συμμετοχική διαδικασία όλων των εμπλεκομένων φορέων καθώς και άλλων άμεσα ενδιαφερομένων οργανισμών και όχι μόνο στη συμμετοχή του εκάστοτε ΟΤΑ, Υπηρεσίας και γενικότερα αναθέτουσας αρχής.

Βασικά χαρακτηριστικά ενός ΣΒΑΚ

Η πολιτική βιώσιμης αστικής κινητικότητας που καλείται κάθε περιοχή να επιλέξει, διαφέρει και διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά της αλλά και τις προκλήσεις που δέχεται αναφορικά με τα προβλήματα κινητικότητας/προσβασιμότητας που παρουσιάζει το σύστημα μεταφορών της σε άμεση σχέση με το πολεοδομικό ή/και χωροταξικό σχεδιασμό (σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο).

Δηλαδή, το ΣΒΑΚ επιδιώκει να δημιουργήσει ένα βιώσιμο σύστημα αστικών μεταφορών, με μακροπρόθεσμο όραμα και συγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης, για την επίτευξη, τουλάχιστον, των ακόλουθων στόχων:

Α) Εξασφάλιση της προσβασιμότητας που παρέχεται από το δίκτυο μεταφορών σε όλους, ειδικά των ανθρώπων με αναπηρίες.

Β) Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας.

Γ) Μείωση της ρύπανσης του αέρα και της ηχορύπανσης, των εκπομπών του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας.

Δ) Αύξηση της αποδοτικότητας και του λόγου κόστους- αποτελεσματικότητας των μεταφορών, ανθρώπων και εμπορευμάτων.

Ε) Συμβολή στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και του αστικού σχεδιασμού.


ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Στα πλαίσια ανάπτυξης και υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ηλιούπολης, καλείστε στη 2η Δημόσια Διαβούλευση με θέμα:

  «Ενημέρωση για τα αποτελέσματα των ερευνών που έγιναν στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Ηλιούπολης και παρουσίαση προτεινόμενων παρεμβάσεων για τους χρονικούς ορίζοντες 5, 10 και 20 ετών σε θέματα κινητικότητας»

  η οποία θα πραματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 20/05/2020 και ώρα 12:00 π.μ. και στις 18:00 μ.μ. στους παρκάτω συνδέσμους:

  Ώρα 12:00:

  https://meetingsemea.webex.com/meetingsemea/j.php?MTID=md72191c4f5078bb04e86969ceecb4028

  Ώρα 18:00:

  https://meetingsemea.webex.com/meetingsemea/j.php?MTID=ma6ac0f72f6eb65e4d2c1cba366e65a70

  Δείτε εδώ την πρόσκληση της 2ης Διαβούλευσης.

  Δείτε εδώ το πρόγραμμα της 2ης Διαβούλευσης.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
 • Στο πλαίσιο της εκπόνησης μελέτης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι της Ηλιούπολης, να συμπληρώσουν το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο.

  Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εδώ.

  Επιπλέον, παρακαλούμε ειδικά τους γονείς που κατοικούν στο Δήμο μας και τα παιδία τους φοιτούν στα σχολεία του, να συμπληρώσουν και το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

  Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εδώ.

  Επίσης, στα πλαίσια της μελέτης υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ/ΑΜΚ. Μπορείτε να το συμπληρώσετε εδώ.

  Τέλος οι φόρεις του Δήμου μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο.

  Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εδώ.

ΚΕΡΔΙΖΩ
 • Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ, συνοψίζονται στα εξής:

  Α) Βελτίωση της ποιότητας ζωής - Βελτίωση υγείας και περιβάλλοντος

  Β) Βελτίωση της κινητικότητας και της προσβασιμότητας (μέσω πολυτροπικών λύσεων μεταφορών)

  Γ) Βελτίωση της εικόνας της πόλης - περιοχής παρέμβασης

  Δ) Εξοικονόμηση κόστους και προσέλκυση επιχειρήσεων

  Ε) Ορθή χρήση περιορισμένων πόρων (ισορροπημένο μίγμα μέτρων διαχείρισης κινητικότητας με χαμηλό κόστος).

  ΣΤ) Συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών, προκειμένου το Σχέδιο να αποκτήσει υψηλού επιπέδου ''δημόσια αποδοχή και νομιμοποίηση''.

  Ζ) Ποιοτικότερες και πληρέστερες μελέτες - Αποτελεσματική εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων - που πηγάζουν από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο

  Η) Αυξημένη συνέργεια και συμπληρωματικότητα

  Θ) Στροφή προς μια νέα πολιτική αστικής κινητικότητας

  Ι) Δημιουργία Κοινού Οράματος πλήρως συμφωνημένο από όλους (θεσμικά όργανα, πολίτες, εμπλεκόμενους φορείς) για την απρόσκοπτη υλοποίησή του.

1η Διαβούλευση

Γενικά
Η 1η Διαβούλευση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και αφορά στην καταγραφή των απόψεων των συμμετεχόντων φορέων και πολιτών σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες κινητικότητας στο Δήμο Ηλιούπολης. Αυτή πραγματοποιήθηκε στις 18/09/2019, ώρα 18:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δήμου Ηλιούπολης.

Δείτε εδώ τη πρόσκληση για την 1η Διαβούλευση.

Δείτε εδώ το αντίστοιχο ενημερωτικό φυλλάδιο.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της 1ης Διαβούλευσης.

Σύνοψη Διαβούλευσης
Την 1η Δημόσια Διαβούλευση του Δήμου Ηλιούπολης, προλόγισε ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου, κ.Ιωάννης Γουρλής, ο οποίος μίλησε περί της μελέτης ΣΒΑΚ και τις βασικές αρχές που το διέπουν όπως είναι ο Στρατηγικός (επιχειρησιακός) Σχεδιασμός που θα αναπτυχθεί για την πόλη με κριτήρια οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας. Τόνισε ιδιαίτερα την αναγκαιότητα της συμμετοχικής διαδικασίας στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης, προκειμένου το Σχέδιο να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας/προσβασιμότητας των πολιτών τόσο για το σήμερα όσο κυρίως για το μέλλον.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ.Κωνσταντίνος Σεφτελής και τόνισε με τη σειρά του την αναγκαιότητα της μελέτης λόγω του σημαντικού εύρους θεμάτων που καλύπτει.

Επίσης μίλησε ο επιβλέπων της μελέτης κ.Φώτης Τζανέτος, ο οποίος τόνισε το ρόλο της Ηλιούπολης στην κυκλοφοριακή λειτουργία της ευρύτερης περιοχής, φιλοξενώντας εντός των διοικητικών ορίων της, βασικούς πόλους υπερτοπικής σημασίας όπως ενδεικτικά ανέφερε το Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ηλιούπολης, οι οποίοι καθημερινά έλκουν και παράγουν αντίστοιχα μετακινήσεις με εκτεταμένες ανάγκες για εύκολη προσβασιμότητα, προσπελασιμότητα και συνθήκες στάθμευσης.

Έπειτα, τον λόγο πήρε, ο ειδικός Σύμβουλος της μελέτης ΣΒΑΚ, κ.Θάνος Βλαστός, καθηγητής πολεοδομίας και συγκοινωνιακού σχεδιασμού στο ΕΜΠ, ο οποίος μίλησε κυρίως για την βασική έννοια του ΣΒΑΚ ως μελέτη και ως πρακτική σχεδιασμού που έχει ως κεντρικό στοιχείο της: τον άνθρωπο και ειδικότερα την σχέση του ανθρώπου με το δημόσιο χώρο και τον επαναπροσδιορισμό αυτής. Στο ίδιο πλαίσιο παρουσίασης για την κατανόηση της μελέτης ΣΒΑΚ, κινήθηκε και ο δεύτερος ομιλητής εκ μέρους του Αναδόχου, κ.Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Μέλος/Ερευνητής της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ, όπου παρουσίασε ενδελεχώς την μεθοδολογική διαδικασία ανάπτυξης ενός ΣΒΑΚ ή/και αλλιώς τον Κύκλο του ΣΒΑΚ.

Τέλος, πήρε τον λόγο ο Υπεύθυνος της Μελέτης, κ.Ιωάννης Μάρης, ο οποίος περιέγραψε αναλυτικά το πλαίσιο των μελετητικών εργασιών, απογραφών και ερευνών που έχουν γίνει και γίνονται στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης, προκειμένου να αποτυπωθεί με σαφήνεια η υφιστάμενη κατάσταση κινητικότητας στο Δήμο.

Δείτε εδώ την παρουσίαση του Υπεύθυνου της Μελέτης, κ.Ιωάννης Μάρης.

Συμμετοχή κοινού

Οι παρευρισκόμενοι καλέστηκαν να τοποθετηθούν, με τους φορείς και τους πολίτες να παραθέτουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους. Ενδεικτικά προβλήματα,μεταξύ άλλων, που επισημάνθηκαν είναι τα εξής:

 • - Ο τεράστιος όγκος διαμπερών μετακινήσεων λόγου του άξονα Λ.Αλίμου - Κατεχάκη που εξυπηρετεί ο Δήμος και τα προβλήματα που προκαλεί.
 • - Η μη ορθή λειτουργεία της Δημοτική συγκοινωνίας.
 • - Η έλλειψη πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων.
 • - Προβλήματα προσβασιμότητας και οδικής ασφάλειας κατά την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών από τα σχολέια.
 • - Η αδυναμία σύνδεσης των περιοχών του Δήμου με τους σταθμούς ΜΕΤΡΟ που βρίσκονται στα όρια του.
Ενώ ως χαρακτηριστική φράση που για την υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου καταγράφηκε η εξής : ''..η Ηλιούπολη είναι μία πόλη μη φιλική σε όσους δεν έχουν Ι.Χ.''.

Από τους φορείς που συμμετείχαν στην Διαβούλευση, μπορείτε να διαβάσετε την επίσημη δήλωση του φορέα Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης εδώ.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, η 1η Δημόσια Διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης του ΣΒΑΚ του Δήμου Ηλιούπολης, παρά τη μικρή προσέλευση τόσο από πολίτες όσο και από ενδιαφερόμενους φορείς, κατάφερε να αποτελέσει πρόδρομος σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται από το Δήμο (σε συνεργασία με τον Ανάδοχο) παρουσιάζοντας τα σημαντικά οφέλη - πλεονεκτήματα της παρούσας μελέτης που δεν αποτελεί Γενική Κυκλοφοριακή Μελέτη σύμφωνα με το παραδοσιακό σχεδιασμό, αλλά Σχέδιο Δράσης με έμφαση στον άνθρωπο. Ειδικότερα, μεταξύ των βασικών δραστηριοτήτων του Σχεδίου αυτού, είναι ότι θα υποδείξει τις μελέτες/έργα, τις ενέργειες/συνεργασίες στον τομέα της κινητικότητας και των μεταφορών που θα αναπτύξει ο Δήμος τα επόμενα χρόνια (ορίζοντας 15ετίας).


2η Διαβούλευση

Γενικά

O ανάδοχος σε συνεργασία με το Δήμο Ηλιούπολης και την Ομάδα Εργασίας ΣΒΑΚ του Δήμου οργάνωσε την δεύτερη (2η) Δημόσια Διαβούλευση που έχει ως βασικό στόχο την ενημέρωση φορέων και πολιτών για την πορεία του ΣΒΑΚ, το Προσχέδιο προτάσεων κινητικότητας που διαμορφώθηκαν σε πρώτο επίπεδο ανάλυσης και αξιολόγησης καθώς και των κριτηρίων που επηρέασαν στο σχεδιασμό αυτό. Συγκεκριμένα, η 2η Δημόσια Διαβούλευση με τίτλο: ''Ενημέρωση για τα αποτελέσματα των ερευνών που έγιναν στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Ηλιούπολης και Παρουσίαση προτεινόμενων παρεμβάσεων για τους χρονικούς ορίζοντες 5, 10 και 20 ετών σε θέματα κινητικότητας'', λόγω της πανδημίας του κορονοϊού πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020, κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες προκειμένου να υπάρξει ευελιξία στη συμμετοχή φορέων και πολιτών αντίστοιχα.

Δείτε εδώ την πρόσκληση της 2ης Διαβούλευσης.
Δείτε εδώ το πρόγραμμα της 2ης Διαβούλευσης.

Σύνοψη Διαβούλευσης

Την 2η Δημόσια Διαβούλευση του Δήμου Ηλιούπολης, προλόγισε ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κ.Γ.Χατζηδάκης, ο οποίος αρχικά ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους, τον Ανάδοχο, την Τεχνική Υπηρεσία και τη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (των οποίων μέλη απαρτίζουν και την Ομάδα Εργασίας ΣΒΑΚ του Δήμου). Έπειτα, μίλησε περί της σημασίας του υπό εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου το οποίο βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής και κατευθύνσεων στο τομέα της κινητικότητας, της προσβασιμότητας και του περιβάλλοντος για την περιοχή μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή των πολιτών και των φορέων στη λήψη των αποφάσεων αυτών, οι οποίοι θα συντελέσουν στην επιτυχία του αλλά και στη συνεχή αξιολόγηση και επανατροφοδότηση των προτάσεων που έχουν ως βασικό στόχο να ικανοποιήσουν τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες μετακινήσης των Ηλιουπολιτών. Το όραμα της πόλης αντικατοπτρίζει σε μεγάλο αν όχι αποκλειστικό βαθμό την επιθυμία και βούληση της Δημοτικής αρχής για την ουσιαστική μείωση χρήσης του ΙΧ στην περιοχή, δίνοντας χώρο στον πεζό, τον ποδηλάτη, τους ευάλωτες χρήστες όπως είναι τα ΑμεΑ ή/και οι ηλικιωμένοι. Τα ΣΒΑΚ αποτελούν πλέον απαίτηση και σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης από ή/και ευρωπαϊκά προγράμματα για την υλοποίηση δράσεων σε τομείς της αστικής μετακίνησης και του περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα έργα υποδομών (πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, διαμορφώσεις οδών, κ.α.), αστικός εξοπλισμός, αναπλάσεις, κλπ.
Επιπλέον, αναγνώρισε επιγραμματικά τα δύο βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αλλά και θα κληθεί να αντιμετωπίσει η περιοχή όπως είναι ο ήδη μεγάλος όγκος της διαμπερούς κυκλοφορίας στον άξονα της Αλίμου-Κατεχάκη και η βέβαιη αύξησή του από την ανάπτυξη του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού αντίστοιχα. Ανέφερε επίσης τις δυνατότητες ανάπτυξης και αναβάθμισης του οικοσυστήματος του Υμηττού μέσω και των εν εξέλιξη δράσεων του ΣΠΑΥ (ενδεικτικά ορεινή ποδηλασία, πεζοπορικές διαδρομές, κ.α.) αλλά και το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη με το Υπουργείο Περιβάλλοντος προς την επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου.
Τέλος, δήλωσε την πεποίθησή του ότι όταν το ΣΒΑΚ αρχίζει να υλοποείται έστω και σταδιακά θα επιφέρει ουσιαστική αλλαγή για την πόλη της Ηλιούπολης. Χαρακτηριστικά ανέφερε: ‘’Η Ηλιούπολη αποτελεί ένα από τα καλύτερα προάστια και θα την κάνουμε καλύτερη..’’.

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Αντιδημάρχου της Τ.Υ. του Δήμου, κ.Κ.Σεφτελή, ο οποίος αφού επίσης ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους (φορείς και πολίτες), τόνισε με τη σειρά του την στήριξη του Δήμου στο ΣΒΑΚ καθώς αποτελεί μακρόπνοο σχεδιασμό που δεν αφορά μόνο την παρούσα Δημοτική αρχή αλλά και τις επόμενες. Σημείωσε την σημασία των διαβουλεύσεων στην κατάθεση απόψεων και όχι της πολιτικής αντιπαράθεσης και για το λόγο αυτό η διαμόρφωση μιας ενιαίας Στρατηγικής για την πόλη είναι σημαντική, παραμένοντας πάντα ανοικτοί στην κατάθεση απόψεων, ιδεών αλλά και προτάσεων. Επισήμανε τέλος, ότι η ανάπτυξη του χώρου του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού μολονότι αποτελεί Στρατηγικό έργο για το Λεκανοπέδιο συνολικά, θέτει όμως και ενδεχόμενες απειλές για τη βιώσιμη κινητικότητα και το πλαίσιο των μετακινήσεων της περιοχής μελέτης (λόγω του άξονα Αλίμου - Κατεχάκη) και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις (και μέσω του ΣΒΑΚ) αντιμετώπισης αυτών.

Στη συνέχεια σύμφωνα και με το πρόγραμμα της Διαβούλευσης, τον λόγο αρχικά πήρε ο Υπεύθυνος της Μελέτης και κοινός εκπρόσωπος της ένωσης, κ.Ιωάννης Μάρης, ο οποίος αφού ευχαρίστησε με τη σειρά του τους παρευρισκόμενους, ξεκίνησε την παρουσίαση της παρούσας Διαβούλευσης.Την παρουσίαση του κ. Μάρη μπορείτε να την δείτε στα παρακάτω αρχεία.

1.Αναλ.Υφιστ.Κατάστασης_Πολεοδομικά.pdf
2.Αναλ.Υφιστ.Κατάστασης_Συγκ.Υποδομή_και_Λειτουργία.pdf
3.Αναλ.Υφιστ.Κατάστασης_Μετρήσεις_Κυκλόφ.pdf
4.Αναλ.Υφιστ.Κατάστασης_Στάθμευση.pdf
5.Αναλ.Υφιστ.Κατάστασης_ΜΜΜ.pdf
6.Αναλ.Υφιστ.Κατάστασης_Πεζοί_Ποδήλατα_ΑμεΑ_ΑΜΚ.pdf 7.Αναλ.Υφιστ.Κατάστασης_Ατυχήματα.pdf
8.Ερωτηματολόγια.pdf
9.Προτάσεις_Κοινό_Οραμα.pdf

Μετά την παρουσίαση του κ.Ι.Μάρη, τοποθετήθηκε ο κ.Βλαστός, Καθηγητής ΕΜΠ, ο οποίος μίλησε κυρίως για την ενθάρρυνση αλλαγής της στάσης και της συμπεριφοράς των ανθρώπων απέναντι στη κινητικότητα και τις ήπιες μορφές μετακίνησης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και του συνεπαγόμενου εγκλεισμού τους.

Τέλος, λόγος δόθηκε στους συμμετέχοντες, οι οποίο μίλησαν για σχετικά με το ΣΒΑΚ, είτε εκπροσοπόντας φορείς, είτε ως πολίτες και έγινε καταγραφή των απόψεων/προτάσεων/αντιρρήσεων τους σχετικά με την ανάλυση και τις παρεμβάσεις/μέτρα των Προκαταρκτικών Σεναρίων.

Συμπεράσματα

Η δεύτερη (2η) Δημόσια Διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης του ΣΒΑΚ του Δήμου Ηλιούπολης, μέσω και των δύο τηλεδιασκέψεων, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επιτυχής με σχετικά ικανοποιητική συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου, φορέων και κυρίως δημοτών (σε σχέση με την 1η διαβούλευση). Ως αρχή το ΣΒΑΚ βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας στοχεύοντας στη δημιουργία βιώσιμων, ελκυστικών και ‘’ζωντανών’’ πόλεων και σε αυτό το πλαίσιο προσπάθησαν να εστιάσουν το σύνολο των παρεμβάσεων και μέτρων που παρουσιάστηκαν στα Προκαταρκτικά σχέδια, με έμφαση στη πεζή μετακίνηση, στο ποδήλατο και στη δημόσια συγκοινωνία. Όπως προκύπτει και καταγράφεται στην πλειοψηφία των τοποθετήσεων, προβληματισμών αλλά ακόμα και προτάσεων των συμμετεχόντων, η παρουσίαση κάλυψε το σύνολο των προβλημάτων της περιοχής αναδεικνύοντας επίσης (μέσω των προτεινόμενων παρεμβάσεων) τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που έχει για την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και δραστικών αλλαγών στο υφιστάμενο σύστημα μεταφορών. Η ενεργός συμμετοχή του κοινού και η αποδοχή των παραπάνω από την αρχή της διαδικασίας σχεδιασμού όπως είναι η παρούσα θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχία του Σχεδίου, ώστε να αποφευχθεί η λήψη αντικρουόμενων μέτρων, ενώ η υποστήριξη και πολιτική βούληση της Δημοτικής Αρχής θα εξασφαλίσει την υλοποίηση τους με βάση το Κοινό Όραμα.


3η Διαβούλευση

Στην 3η Διαβούλευση, η 1η Έκδοση ΣΒΑΚ θα παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό και στους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο πάντα την ευρεία ευαισθητοποίηση και ενημέρωσή του προκειμένου να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Οι όροι και οι κανόνες της διαβούλευσης θα είναι ίδιοι με την προηγούμενη, ενώ θα καταγράφονται όλες οι απόψεις που θα εκφρασθούν κατά την διάρκειά της.